• Výběrové řízení na mediální agenturu

  # dynamická administrace mediálního tenderu # detailní brief # návrh účastníků tenderu - longlist/shortlist agentur # NDA # chemistry meeting # debriefing # nákupní i strategické případové studie # kreativní test nákupních podmínek # test televizního nebo digitálního plánování # vyjednávání s mediálními agenturami # srovnání se současnými podmínkami klienta # automatizované a porovnavatelné výstupy # návrh nebo revize smlouvy s mediální agenturou # doporučení vítězné agentury #
  # digital # TV # rádio # tisk # OOH # kino #

 • Mediální a finanční audit

  # kvalitativní a kvantitativní KPI # srovnání s podepsanými garancemi klienta # porovnání k oficiálním lokálním nákupním podmínkám # optimalizace channel mixu # návratnost investic (ROI) # holistický přístup mediálního auditu # cross média # konkurenční analýzy # benchmarky cen a mediálních parametrů # soulad dokumentů mediální agentury s fakturami mediálních agentur nebo dodavatelů mediálního prostoru # doporučení osvědčených postupů v médiích # automatizované a porovnatelné výstupy měsíčně, pololetně nebo ročně # rychlé trackingy # detailní mediální audit # systémy motivační odměny mediální agentury # transparentnost všech výdajů do médií #
  # digital # TV # rádio # tisk # OOH # kino #

 • Poradenství ke smlouvě s mediální agenturou

  # léty vyvíjený návrh mediální smlouvy # pokrývá nejnovější trendy nebo nepředvídatelné situace ve smlouvě # kontrola a připomínkování současných smluv klientů s mediální agenturou # kompenzační mechanismy # právnické služby #
  # digital # TV # rádio # tisk # OOH # kino #

 • Strategické mediální poradenství

  # podmínky na lokálních trzích # globální trendy # mediální ekosystémy # čistá inflace # podpora vyjednávání s dodavateli mediálního prostoru nebo mediálními agenturami #
  # digital # TV # rádio # tisk # OOH # kino #

Služby

Výběrové řízení na mediální agenturu
Mediální audit
Smlouva s mediální agenturou
Strategické mediální poradenství

Výběrové řízení na mediální agenturu

Každé vedení výběrového řízení na mediální agenturu je unikátním projektem a je šito na míru potřebám klienta. Maximální znalost mediálního trhu i vyjednávací schopnosti mediálních auditorů Media Strategy přináší zadavatelům transparentní, precizní a rychlý postup, který jim významně šetří náklady spojené s výběrem mediální agentury a zvyšují hodnotu mediálního prostoru. Tato přidaná hodnota několikanásobně překračuje cenu služby mediálního konzultanta.

Příprava mediálního výběrového řízení

Na začátku i v průběhu celého mediálního tenderu nasloucháme potřebám i představám klienta. Nápady a vize klienta zasazujeme do oficiálních dokumentů tak, aby byly v souladu s pravidly, mediální zvyklostmi i oficiálními podmínkami jednotlivých trhů či globálního trhu. Často nás naši klienti inspirují!

Nejprve klientovi navrhneme longlist mediálních agentur, který ukazuje sílu nákupního poolu, konkurenční konflikty i zákulisní informace z trhu. Na základě těchto informací doporučíme klientovi účastníky výběrového řízení (shortlist mediálních agentur).

Dále spolu s klientem připravujeme Cover letter, který celý proces detailně popisuje a definuje uzávěrky jednotlivých částí tenderu, nebo Detailní Mediální Brief, který popisuje informace o značkách klienta, marketingové i nákupní cíle klienta a mnoho dalších informací, které jsou pro účastníky tenderu důležité. Diskutujeme s klientem podobu nákupních tabulek (vč. vyplnění lokálních dodavatelů mediálního prostoru a systému celého nákupu i odměňování, který bude používán v budoucnu), definice jednotlivých testů - nákupu, strategie, případových studií, TV nebo digitálního planningu a smlouvy s mediální agenturou. Na závěr přípravy mediálního tenderu si s klientem odsouhlasíme hodnotící kritéria a jejich váhy. Kvalita celého výběrového řízení na mediální agentur závisí z velké části na důkladné přípravě. Čím více klient poskytne informací soutěžícím mediálním agenturám, tím kvalitnější výstupy od nich může očekávat.

Samotný proces mediálního výběrového řízení

Jsme-li pověřeni administrací celého mediálního výběrového řízení, komunikace směrem k mediálním agenturám je rychlá a flexibilní. Po odeslání všech tenderových dokumentů vybraným agenturám odpovídáme v řádu hodin na dotazy agentur. I díky přesným a jasným odpovědím i reálně nastaveným termínům, mohou mediální agentury připravit tu nejlepší mediální strategii, nejvýhodnější cenové podmínky i nejpřesnější případovou studii, které jsou klientům prezentovány osobně nebo přes videocall. O každém kroku přemýšlíme kreativně a o několik tahů dopředu.

Vyhodnocení mediálního tenderu a vyjednávání

Mediální strategie doporučené agenturami klasifikujeme společně s klientem navrženým komplexním hodnotícím systémem. Případové studie a cenové podmínky vyhodnocujeme nejpozději do týdne. Vyhodnocení poukazuje na slabé a silné stránky mediálních agentur včetně doporučení k úpravě zadávací dokumentace pro další kola procesu. Klientovi navrhujeme jak a kdy vyjednávat, dokážeme určit bod, kdy je již další zlepšení nákupních podmínek na úkor kvality dodávek mediálního prostoru.

Smlouva s mediální agenturou

Smlouvy, které navrhujeme klientům a vyvíjíme přes 20 let, obsahují nejnovější trendy a myslí na poslední nenadálé situace, které se na trzích objevují. Všechna znění smluv prochází naší mediální expertízou. Smlouva obsahuje i klauzule o budoucím mediálním auditu a systému odměňování agentury. Do našeho týmu můžeme dle přání klienta zahrnout i právníka, který se specializuje přímo na mediální smlouvy.

Mediální audit

Mediální audit je prostředkem ke kontrole, transparentnosti, zlepšení výkonu mediální agentury a zvýšení návratnosti investic (ROI). Nejčastěji auditujeme digital, TV, out of home (OOH), rádio, tisk a kino, nebo ukazatele napříč médii. Klíčové ukazatele výkonnosti (KPIs) i metodologii sestavujeme každému klientovi na míru dle jeho potřeb. V případě globálních klientů je metodologie jednotná pro všechny země. Každý výstup mediálního auditu obsahuje klíčové body ke zlepšení a jakým způsobem je dosáhnout. Klienti mají přístup k automatizované výstupům ročně, pololetně, čtvrtletně nebo měsíčně (což je stále oblíbenější varianta, protože mohou reagovat na změny v průběhu roku). Pracujeme na úrovni zadavatel reklamy - mediální konzultant - mediální agentura - vlastník média.

Audit dodávek mediálního prostoru

Reálné dodávky mediální agentury inzerentovi porovnáváme s smluvně garantovanými podmínkami, našimi nezávislými daty, mediálními plány nebo s výstupy od dodavatelů mediálního prostoru. Dokážeme určit důvod nedodávek s ohledem na situaci daného trhu.

Audit kvality mediální komunikace

Kvalita komunikace je na dnešních vypodaných trzích klíčová.
Úkolem mediálního auditora je říci, zda jste pro vaši cílovou skupinu v ideálním médiu, na najlepší pozici, v roční době a čase, který tato cílová skupina sleduje v kombinaci se výhodnou cenou.

Finanční audit a benchmarking

Zkontrolujeme, že platíte přesně za to, co jste si objednali. Díky našemu benchmarkingu cen a mediálních parametrů vždy přesně víte, v jakém cenovém spektru trhu se nacházíte a kde by měla být cena za parametry, které od mediální agentury požadujete.

Audit mediálních dokumentů a faktur

Kontrolujeme soulad všech dokumentů od mediální agentury (mediálních plánů, post buy a faktur) s dokumenty dodavatelů mediálního prostoru a smluvními garantovanými podmínkami podepsanými klientem.

Kontrola mediálního plánu před podepsáním

Po naší kontrole můžete s klidným svědomím dát kampani zelenou. Zkontrolujeme, zda je váš detailní plán v souladu se strategickým plánem a všemi garantovanými podmínkami.

Audit odměňování agentury, motivační systém odměňování

Jsme schopni určit, zda poplatek agentuře za její služby je relevantní na daném trhu. Dokážeme nastavit jasný a transparentní systém odměňování na základě celoroční výkonnosti agentury ve všech mediatypech spokojenosti klienta.

Agenturní objemové bonusy (AVBs)

Díky detailním zkušenostem na jednotlivých trzích umíme stanovit minimální hodnotu bonusu klienta za agenturní objem (AVBs), která by měla být vrácena klientovi.

Audit transparentnosti

Prověřujeme, zda všechny procesy na úrovni klient a mediální agentura jsou plnně transparentní.

Konkureční analýzy

Odhadneme čisté rozpočty a ceny konkurentů v kategorii klienta. Dodáme přehled všech mediálních parametrů konkurentů z námi nakupovaných dat.

Poradenství ke smlouvě s mediální agenturou

Smlouva o mediálních službách je základním kamenem vztahu klienta a mediální agentury. Nekvalitní smlouva s mediální agenturou nemusí být přítěží v úspěšných letech, může však vyjít velmi draho v kritických a nepředvídatelných situacích, které mohou nastat.

Návrh smlouvy od Media Strategy Network

Zadavatelům nabízíme náš přes 20 let vyvíjený návrh smlouvy s mediální agenturou, který definuje mediální pojmy, pokrývá plnění garantovaných mediálních podmínek klienta i systém nákupu a myslí na všechna možná úskalí, která mohou nastat ve vztahu k mediální agentuře. Náš návrh smlouvy neustále vylepšujeme a implementujeme do něj poslední trendy a zkušenosti.

Revize stávající mediální smlouvy klienta

Posuzujeme stávající smluvní vztahy, které často bývají vychýleny v neprospěch klienta. Zde identifikujeme slabé stránky smlouvy a doporučujeme nové jasné znění s možnými kompenzačními mechanismy v případě neplnění závazků.

Mediálně advokátní služby

V případech, kdy klient nedisponuje vlastním právním oddělením, může být součástí našeho týmu i právník, který s námi dlouhodobě spolupracuje a specializuje se na mediální smlouvy a reklamu obecně.

Strategické mediální poradenství

Inzerenti často stojí před důležitým mediálním rozhodnutím, které může ovlivnit úspěch a strategii značky na mnoho let dopředu. Náš tým je připraven Vám dodat relevantní argumenty a informace, na jejichž základě budete moci rozhodnout. Podporujeme naše klienty a jejich značky ve vstupech na nové trhy, které mohou mít odlišné mediální podmínky. Vyjednáváme s mediálními agenturami nejlepší podmínky pro inzerenty. Benchmarkujeme stávající nákupní i mediální podmínky či parametry.

Díky detailní znalosti trhů dokážeme vypočítat reálnou současnou či predikovat budoucí inflaci ve všech mediatypech a mnoho dalšího v závislosti na požadavcích klientů.

Nástroje

Pitch platform je online nástroj, který vyhodnocuje výsledky mezinárodních mediálních výběrových řízení na mediální agenturu. Přehledně zobrazuje hodnoty všech klíčových mediálních parametrů a rozdíly mezi jednotlivými soutěžními mediálními agenturami 24/7. Výstupy každého trhu jsou plně porovnatelné k ostatním trhům. Nástroj je editovatelný mediálním auditorem dle specifických požadavků každého klienta a trhu.

Nego Compass je speciální nástroj, který Vám pomůže vyjednat nejlepší podmínky ve všech vámi užívaných mediatypech na lokálních trzích. Dále pomáhá vylepšit podmínky na slabších trzích při globálních výběrových řízeních, kde je podmínkou vítězství jedné mediální sítě agentur pro všechny trhy. Nástroj je kompatibilní s mediálními podmínkami na každém trhu a intuitivní pro mediální agentury. Zachovává v maximální míře diskrétnost porovnaných nabídek.

Insight dashboard je webové rozhraní pro výstupy mediálního auditu. Systém umožňuje rychlé vyhodnocení jednotným systémem srovnatelným napříč trhy, avšak s důrazem na unikátní specifika a ukazatele každého trhu a typu média. Každý výstup obsahuje souhrn pozitivních i negativních aspektů mediální komunikace klienta. Dále pak závěry vedoucí k vylepšení mediálního výkonu značek klienta a výpočty částek možných kompenzací.

TV Price Pool Audit (TV PPA) je oficiální proces benchmarkingu, který probíhá ve třech vlnách ročně (v nejdůležitějších časech před vyjednáváním TV podmínek). Členy TV PPA jsou široká škála klientů, která se skládá i z klientů jiných auditorů médií. Důvěrné údaje klientů jsou vždy zpracovávány prostřednictvím notářské kanceláře. Co přináší Price Pool Audit členům? Skutečná tržní úroveň CPP v clusteru objemu nákupu klientů (GRP), benchmarky mediálních TV parametrů a obrovské množství strategických informací nebo dat, které jsou zásadní pro nejúčinnější jednání o TV podmínkách. TV Price Pool Audit pomáhá klientům dosáhnout nejlepších možných televizních podmínek na trhu.

*TV Price Pool Audit® je registrovaná ochranná známka společnosti Media Strategy a.s. v registru Evropské unie v Salamance

DNA firmy

Media Strategy Network, aliance nezávislých mediálních auditorů a strategických mediálních konzultantů, byla založena v roce 2001. V současnosti ji tvoří 18 lokálních kanceláří s celkem více než 70 experty na mediální audit, kteří denně spolupracují. Věříme v dlouhodobé partnerské vztahy v rámci naší sítě a udržitelný růst. Z praxe máme ověřeno, že detailní znalost lokálních trhů spolu se zkušeností s vedením globálních výběrových řízení na mediální agenturu nebo mezinárodních systémů mediálního auditu přináší klientům ty nejlepší možné nákupní, strategické a mediální podmínky, kterých lze na na jednotlivých trzích nebo globálně dosáhnout.

Mediální poradenství na jednotlivých lokálních trzích

 • nejvíce auditorských kanceláří v Evropě
 • detailní znalost místního mediálního trhu
 • každodenní přítomnost na lokálním mediálním trhu
 • vyjasnění vztahů mezi mediálními agenturami a dodavateli
 • mediálního prostoru
 • nezávislá data sledovanosti reklam a datové softwary
 • relevantní místní KPI
 • benchmarky cen a mediálních parametrů v závislosti na trhu a mediatypu
 • Experti s dlouholetými zkušenostmi z mediálních agentur nebo dodavatelů mediálního prostoru
 • vysoké vyjednávací schopnosti

Centrála, globální tým pro audit médií a koordinace

 • velmi zkušený tým koordinátorů se znalostí jednotlivých trhů
 • flexibilní centrála dle umístění klienta
 • lokální mediální konzultanti jsou součástí globálních auditorských nebo koordinačních týmů
 • každý projekt „ušit“ klientovi na míru, kreativní vedení globálních mediálních tenderů i auditů, zasazení vize a nápadů klienta do reálných podmínek trhů
 • jednotná metodika i formát dokumentů a nákupních šablon s ohledem na specifika jednotlivých trhů
 • rychlá a flexibilní koordinace jednotlivých trhů
 • 100% transparentní mezinárodní struktura

Tým

Zakladatel
Jaroslav Kovarik
20+ let zkušeností v médiích
Mezinárodní
Ivo Kovarik
12 let zkušeností v médiích
Česko, Slovensko a Rakousko
Roman Kaszper
7 let zkušeností v médiích
Balkán
Marina Kraljic
20+ let zkušeností v médiích
Baltské a severské země
Juris Piziks
20+ let zkušeností v médiích
Belgie a Lucembursko
Geert Debruyne
20+ let zkušeností v médiích
Francie
Virginia Castro
20+ let zkušeností v médiích
Itálie
Attilio Redivo
20+ let zkušeností v médiích
Maďarsko
Janos Horvath
20+ let zkušeností v médiích
Německo & Švýcarsko
Wolfgang Schuldlos
20+ let zkušeností v médiích
Nizozemí
Henk Plessius
20+ let zkušeností v médiích
Polsko
Rafal Bobrowski
20+ let zkušeností v médiích
Rumunsko
Gabriel Enache
20+ let zkušeností v médiích
Rusko a střední Asie
Maksim Savitsky
20+ let zkušeností v médiích
Řecko a Kypr
Milton Papadakis
20+ let zkušeností v médiích
Španělsko a Portugalsko
Sandra Ramiro Meier
20+ let zkušeností v médiích
Turecko
Nilufer Dogan Mutlu
18 let zkušeností v médiích
Ukrajina, Moldavsko a Bělorusko
Ivan Griga
20+ let zkušeností v médiích
Velká Británie
Simon Cross
20+ let zkušeností v médiích

Kanceláře

MEZINÁRODNÍ KLIENTI
Ivo Kovarik
+420 776 179 086
info@mediastrategy.eu
ČESKÁ REPUBLIKA
Media Strategy a.s.
K Haltýři 687/17, Troja
181 00 Praha, Česká republika
BELGIE
fma Belgium
Rooigemlaan 152
9000 Kent, Belgie
FRANCIE
Clear View Media Consulting
Parvis de La Défense, 1 Passage de l'Arche 92044 Puteaux, Francie
CHORVATSKO
Rea Consulting
Lina Bolmaričića 21
Malinska, Krk, Chorvatsko
ITÁLIE
Outcome consulting
Via Morimondo 26
Milán, Itálie
LOTYŠSKO
Mandmark LLC
Zvaigzņu iela 24-61
Riga, Litva, LV-1009
MAĎARSKO
MTN Hungary Kft.
Albertirsai út 10. I. épület H-1101 Budapešť, Maďarsko
NĚMECKO
IWM Institut für Werbeerfolgs-Messung Kalmbachstraße 12
82431 Kochel am See, Německo
NIZOZEMÍ
fma Netherlands
Laapersveld75, A1.05
1213 VB Hilversum, Nizozemí
POLSKO
Media Strategy Warsaw Sp. z o.o.
Łucka 20/74
00-845 Varšava, Polsko
RAKOUSKO
Media Strategy GmbH
Brehmstraße 10/4.OG
AT 1110 Vídeň, Rakousko
RUMUNSKO
Local Media Consulting
7, Pascani, ap. 6
Bukurešť, Rumunsko
RUSKO
BMP media audit
Business park Rumyantsevo, 22 km Kievskoe highway, office 707B
108811 Moskva, Rusko
ŘECKO
Media Risk
10, Epidavrou str & Amarousiou - Halandriou Marousi, 15125 Atény, Řecko
ŠPANĚLSKO
La Global Marketing y
Medios Albantro, 22.
33994 Asturias, Španělsko
TURECKO
fma Türkiye
Kanuni Cad, 3-I/46
34 885 Sancaktepe, Istanbul/Türkiye
UKRAJINA
Media Audit Insitute
5a Pobedy Ave
01135 Kijev, Ukrajina
VELKÁ BRITÁNIE
The Crux Media Consulting
Fernhill House, 8 Wings Road,
Farnham, Surrey GU9 0HW, Veká Británie

Kontakt

Napište si o reference

  Země

  Copyright © 2023 Media Strategy a.s.
  Vytvořil Petr Smejkal